{"html":["
    \n
  1. 1974 - traduzione:<\/span> Gabriella Ernesti, \nin<\/span> Storie di fantasmi<\/i>, Narrativa Sonzogno<\/a>, Sonzogno<\/a><\/li>\n
  2. 1974 - traduzione:<\/span> Gabriella Ernesti, \nin<\/span> Storie di fantasmi<\/i>, (Fuori collana)<\/a>, Euroclub<\/a><\/li>\n
  3. 1980 - traduzione:<\/span> Gabriella Ernesti, \nin<\/span> Storie di fantasmi<\/i>, Tascabili Bompiani<\/a> 181, Bompiani<\/a><\/li>\n
  4. 1992 - traduzione:<\/span> Valeria Leotta, \nin<\/span> Horror Story 11<\/i>, Horror Story<\/a> 11, Garden Editoriale<\/a><\/li>\n
  5. 1994 - traduzione:<\/span> Gianni Pilo, \nin<\/span> Storie di fantasmi<\/i>, Grandi Tascabili Economici<\/a> 286, Newton & Compton<\/a><\/li>\n
  6. 1995 - traduzione:<\/span> Gabriella Ernesti, \nin<\/span> Storie di fantasmi<\/i>, La Biblioteca Ideale Tascabile<\/a> 14, Editoriale Opportunity Book<\/a><\/li>\n
  7. 2004 - traduzione:<\/span> Gianni Pilo, \nin<\/span> Storie di fantasmi<\/i>, Labirinti del Terrore<\/a> 20, Gruppo Editoriale Newton<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}