{"html":["
    \n
  1. 1990 - traduzione:<\/span> Pietro Ferrari, \nIperFICTION<\/a>, Interno Giallo<\/a><\/li>\n
  2. 1991 - traduzione:<\/span> Pietro Ferrari, \n(Fuori collana)<\/a>, Edizione Club<\/a><\/li>\n
  3. 1994 - traduzione:<\/span> Pietro Ferrari, \nOscar Narrativa<\/a> 1325, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n
  4. 1997 - traduzione:<\/span> Pietro Ferrari, \nOscar Bestsellers<\/a> 809, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n
  5. 2002 - traduzione:<\/span> Pietro Ferrari, \nIl Ciclo di Death Gate<\/a> 1, Armenia Editore<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}