{"html":["
    \n
  1. 1967 - traduzione:<\/span> Maurizio Cesari, \nGalassia<\/a> 81, Casa Editrice La Tribuna<\/a><\/li>\n
  2. 1980 - traduzione:<\/span> Maurizio Cesari, \nI Classici della Fantascienza<\/a> 42, Libra Editrice<\/a><\/li>\n
  3. 1992 - traduzione:<\/span> Ugo Malaguti, \nOpere di Clifford D. Simak<\/a> 2, Perseo Libri<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}