{"html":["
    \n
  1. 1985 - traduzione:<\/span> Elisabetta Cocanari, \nin<\/span> Infernaliana<\/i>, Riflessi<\/a> 16, Edizioni Theoria<\/a><\/li>\n
  2. 1992 - traduzione:<\/span> Elisabetta Cocanari, \nin<\/span> Infernaliana. Aneddoti, brevi romanzi, novelle e racconti di fantasmi, spettri, dèmoni e vampiri<\/i>, Biblioteca di Letteratura Fantastica<\/a> 19, Edizioni Theoria<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}