{"html":["
    \n
  1. 1978 - traduzione:<\/span> Roberta Rambelli, \nin<\/span> I Premi Hugo 1955-1975<\/i>, Grandi Opere Nord<\/a> 4, Editrice Nord<\/a><\/li>\n
  2. 1980 - traduzione:<\/span> Roberta Rambelli, \nin<\/span> I premi Hugo 1955-1975<\/i>, Grandi Scrittori di Fantascienza<\/a> a. I, n. 6, Euroclub<\/a><\/li>\n
  3. 1994 - traduzione:<\/span> Roberta Rambelli, \nin<\/span> Le grandi storie della fantascienza. Premi Hugo 1969-1972<\/i>, Oscar Fantascienza<\/a> 118, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n
  4. 1996 - traduzione:<\/span> Roberta Rambelli, \nin<\/span> I premi Hugo 1972-1973<\/i>, Classici Urania<\/a> 226, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}