{"html":["
    \n
  1. 1976 - traduzione:<\/span> Renato Prinzhofer, \nSF Narrativa d'Anticipazione<\/a> 9, Editrice Nord<\/a><\/li>\n
  2. 1988 - traduzione:<\/span> Renato Prinzhofer, \nCosmo Serie Oro. Classici della Narrativa di Fantascienza<\/a> 97, Editrice Nord<\/a><\/li>\n
  3. 1989 - traduzione:<\/span> Renato Prinzhofer, \n[I Premi Hugo]<\/a> 8, Club degli Editori<\/a><\/li>\n
  4. 2008 - traduzione:<\/span> Renato Prinzhofer, \nUrania Le Grandi Saghe<\/a> 6, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}