{"html":["
    \n
  1. 1961 - come<\/span> Marziani andate a casa<\/i>, traduzione:<\/span> V[anna] Lombardi, \nGalassia<\/a> 2, Casa Editrice La Tribuna<\/a><\/li>\n
  2. 1980 - come<\/span> Marziani andate a casa!<\/i>, traduzione:<\/span> R[oberta] Rambelli, \nFuturo. Biblioteca di Fantascienza<\/a> 49, Fanucci Editore<\/a><\/li>\n
  3. 1992 - come<\/span> Marziani andate a casa!<\/i>, traduzione:<\/span> R[oberta] Rambelli, \nEconomica Tascabile<\/a> 4, Fanucci Editore<\/a><\/li>\n
  4. 1999 - traduzione:<\/span> Roberta Rambelli, \nClassici Urania<\/a> 265, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}