{"html":["
    \n
  1. 1976 - traduzione:<\/span> A[lfredo] Pollini, \nFuturo. Biblioteca di Fantascienza<\/a> 22, Fanucci Editore<\/a><\/li>\n
  2. 1989 - traduzione:<\/span> A[lfredo] Pollini, \nI Libri di Fantasy. Il Fantastico nella Fantascienza<\/a> 30 [XXX], Fanucci Editore<\/a><\/li>\n
  3. 1997 - traduzione:<\/span> Giancarlo Carlotti, \nEconomica Tascabile<\/a> 62, Fanucci Editore<\/a><\/li>\n
  4. 2008 - traduzione:<\/span> Giancarlo Carlotti, \nTascabili Immaginario Extra<\/a> 36, Fanucci Editore<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}