{"html":["
    \n
  1. 1987 - \nin<\/span> Antologia Internazionale di Fantascienza<\/i>, Cosmo. Collana di Fantascienza<\/a> 181, Editrice Nord<\/a><\/li>\n
  2. 1992 - \nin<\/span> L'intrigo di Wetware\r\nAntologia Internazionale di Fantascienza<\/i>, Due Famosi Romanzi di Fantascienza<\/a> 1, Editrice Nord<\/a><\/li>\n
  3. 2002 - \nin<\/span> Ontalgie<\/i>, Biblioteca di Nova SF*<\/a> 16, Perseo Libri<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}