{"html":["
    \n
  1. 1962 - \nin<\/span> Interplanet. Antologia di Fantascienza 1<\/i>, Interplanet<\/a> 1, Casa Editrice La Tribuna<\/a><\/li>\n
  2. 1964 - \nin<\/span> Quarta dimensione<\/i>, Il Giroscopio<\/a>, Baldini & Castoldi<\/a><\/li>\n
  3. 2003 - \nin<\/span> Aria di Roma andalusa<\/i>, Biblioteca di Nova SF*<\/a> 18, Perseo Libri<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}